నీ చుక్కానిగా నిలిచిపోనా ఈ జన్మకు …

By: Raja_Emmela
నీ చూపులకి చిరునవ్వుల తాకిడి తెలుసుకాబోలు 

ఆ జడి వానలో నేను తడిసిపోతున్నా

నీ పలుకులకి తేనెతుట్టె పల్లకి కాబోలు 

ఆ తియ్యదనంలో నేను మైమరచిపోతున్నా 

చిరునవ్వుల చూపులకి తేనె పలుకులు నాకోసం తోడవుతుంటే 

నేనే పల్లవినై నీ చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయకుండునా ?

నీ చరణాలను సేద తీరాలకు దరి చేర్చి 

నేనే నావనై నీ చుక్కానిగా నిలిచిపోనా ఈ జన్మకు …


- 1 Likes
Back


Comments...

No Comments Yet... add-comment