నీ చుక్కానిగా నిలిచిపోనా ఈ జన్మకు …

నీ చూపులకి చిరునవ్వుల తాకిడి తెలుసుకాబోలు 

ఆ జడి వానలో నేను తడిసిపోతున్నా

నీ పలుకులకి తేనెతుట్టె పల్లకి కాబోలు 

ఆ తియ్యదనంలో నేను మైమరచిపోతున్నా 

చిరునవ్వుల చూపులకి తేనె పలుకులు నాకోసం తోడవుతుంటే 

నేనే పల్లవినై నీ చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయకుండునా ?

నీ చరణాలను సేద తీరాలకు దరి చేర్చి 

నేనే నావనై నీ చుక్కానిగా నిలిచిపోనా ఈ జన్మకు …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *