నీ చుక్కానిగా నిలిచిపోనా ఈ జన్మకు …

నీ చూపులకి చిరునవ్వుల తాకిడి తెలుసుకాబోలు  ఆ జడి వానలో నేను తడిసిపోతున్నా నీ పలుకులకి తేనెతుట్టె పల్లకి కాబోలు  ఆ తియ్యదనంలో నేను మైమరచిపోతున్నా  చిరునవ్వుల చూపులకి తేనె పలుకులు నాకోసం తోడవుతుంటే  నేనే పల్లవినై నీ చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయకుండునా ? నీ చరణాలను సేద తీరాలకు దరి చేర్చి  నేనే నావనై నీ చుక్కానిగా నిలిచిపోనా ఈ జన్మకు …

Published